top of page

תקנון

נהלי הרשמה לקורסי "עולם האסטרונומיה" שמתנהלים ביפו בבית הספר הדמוקרטי "קהילה"

רישום לקורסי "עולם האסטרונומיה" מהווה הסכמה לתנאי התקנון הנוכחי.

1 .הקורסים יחלו השנה בשבוע שמתחיל ב-יעודכן בהתאם למדיניות הקורונה ויסתיימו בתום 30 מפגשים.

2. הקורסים יהיו בני 30 שיעורים.

3. הקורסים יתקיימו במקביל ללוח שנת הלימודים של משרד החינוך (לא יהיו שיעורים בחופשות ,למעט שיעורי השלמה במידת הצורך). תאריכי השיעורים מפורטים באתר.

4.מספר המקומות בקורסים מוגבל. ההרשמה על בסיס מקום פנוי, או עפ"י החלטת ההנהלה.

5. אין הנחת מחיר לרישום מוקדם.

6 .פתיחת הקורסים והמשך פעילותם מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

7 .במהלך החודש הראשון יתכנו שינויים בימים ובשעות ובהרכב הקבוצות בהתאם לצרכים.

8 .ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום הראשון.

9 . הנהלת "עולם האסטרונומיה" שומרת לעצמה את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים שמפריעים למהלך התקין של הפעילות.

 

חיובים / ביטולים:

 

1. התשלום שנתי וניתן לפריסה ל-5 תשלומים, חוץ מהתשלום הראשון של 50 ש"ח.

2 .התשלום לחוגים ולפעילויות יתבצע בכרטיסי אשראי / או מזומן מראש לכל שנת הפעילות. התשלום הראשון מתבצע באתר באמצעות PayPal או כרטייס אשראי.

4 .החל מ-31 בינואר לא ניתן לבטל השתתפות בחוגים.

5. החזר כספי עבור החומרים יתבצע באופן הבא: למבטלים עד 30/11/2020 יוחזר התשלום על החומרים במלואו, למבטלים עד 31/12/2020 יוחזר חצי מהסכום ולמבטלים אחרי 1/01/2021 לא יוחזר כלל.

5 .ביטול הפעילות יבוצע באמצעות דוא"ל שיישלח לכתובת info@astronomy.co.il בצירוף שם הילד, שם הקורס וסיבת הביטול.

6.לא ניתן לבטל את הפעילות רטרואקטיבית.

8 .הפסקת הגבייה ו/או ההחזר הכספי יחולו החל מהחודש העוקב להודעת הביטול (למשל, מי שיודיע על ביטול ב-13 בנובמבר, יחוייב על נובמבר כולו, ולא יחויב על דצמבר והלאה).

9. הנחה של 5% תינתן למשתתף שני מאותה משפחה, על כל התשלומים מלבד התשלום הראשון.

הצהרת בריאות:

1 .הנני מצהיר/ה כי לבני/בתי אין מגבלות רפואיות/רגישויות כלשהן והוא מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לחוג אליו נרשם.

יחד עם זאת במידה ותהיה מגבלה רפואית כלשהי הנני מתחייב לדווח על כך בהקדם להנהלה.

2 .הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המצוינות לעיל, הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לחוג אליו נרשם.

 

כללי:

1 .במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י המדריך/ה לצורך פרסום ו/או הדרכת הצוות. חתימה על טופס זה מהווה הסכמה לשימוש בצילומים בפרסומי "עולם האסטרונומיה".

2 .הנני מאשר/ת ל"עולם האסטרונומיה" לשלוח אלי חומר פרסומי בווטסאפ וב-אימייל אותו אמסור במעמד הרישום.

3 .הנני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לתקנון ההרשמה לפעילות ומתחייב/ת בזאת לשלם על הפעילות כנדרש.

4 .הנני מאשר ל"עולם האסטרונומיה" להשתמש בפרטי כרטיס האשראי שלי אותם אמסור לצורך תשלום בגין החוג/פעילות.

נשמח לראותכם! הירשמו לקורסי אסטרונומיה כאן

bottom of page